Feng Shui Certified -- American Feng Shui Institute, Monterrey, CA

                   Master Reiki- Life Coach

 

 

 

FENG SHUI 5 ELEMENTS

 

Laura Macias

lalicherni@yahoo.com

 

Cell:  954 559-6948